Hankinta- ja tilaajaehdot

Tällä sivulla voit tutustua hankinta- ja tilaajaohjeistuksiimme. Voit myös ladata ohjeet omalle laitteellesi alta.

Yleiset hankintaehdot
PDF 422,3 KiB
Yleiset työohjeet
PDF 419,8 KiB
Code of Conduct
PDF 350,9 KiB

Yleiset hankintaehdot

Meyer Turku Oy:n yleiset hankintaehdot
Voimassa 1.2.2020 alkaen

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS – ENGLANNINKIELISET SOPIMUSEHDOT SAAVAT ETUSIJAN

I YLEISTÄ

1. Yleisten hankintaehtojen soveltaminen

1.1. Näitä Meyer Turku Oy:n yleisiä hankintaehtoja (jäljempänä ”Hankintaehdot”) sovelletaan kaikkiin Meyer Turku Oy:n tai muun Meyer Turku -yritysryhmään kuuluvan oikeussubjektin tekemiin sopimuksiin ja tilauksiin, jotka on tehty 1.2.2020 alkaen ja jotka koskevat tuotteiden valmistusta ja/tai töiden suorittamista Meyer Turku Oy:lle.

1.2. Näissä Hankintaehdoissa Meyer Turku Oy:stä ja muista Meyer Turku -yritysryhmän oikeussubjekteista käytetään nimitystä ”Ostaja” ja toisesta osapuolesta nimitystä ”Toimittaja”. Yhdessä Ostajasta ja Toimittajasta käytetään nimitystä ”Osapuolet”.

1.3. Toimittajan ristiriidassa olevat tai eriävät liiketoi-mintaehdot eivät sido Ostajaa, vaikka Ostaja ei vastustaisi niitä tai Ostaja toteuttaisi suorituksen tai hyväksyisi Toimittajan suorituksen ehdoitta.

1.4. Luvut I (Yleistä) ja IV (Yleiset sopimusehdot) pätevät yhtenäisesti kaikkiin suoritteisiin. Luku II (Tuotteiden toimituksen erityisehdot) sisältää tiettyjä tuotteiden toimitukseen liittyviä erityisehtoja ja luku III (Töiden suorittamisen erityisehdot) sisältää tiettyjä Ostajalle suoritettaviin töihin liittyviä erityisehtoja. Lukujen II ja III erityisehdot pätevät vain mainittuihin hankintatyyppeihin ja täydentävät lukujen I ja IV sopimusehtoja.

1.5. Näissä ehdoissa käsitteillä ”kirjallinen”, ”kirjallisesti” ja ”kirjallinen muoto” tarkoitetaan molem-pien Osapuolten allekirjoittamaa asiakirjaa tai kirjettä, sähköpostiviestiä tai muuta osapuolten yhdessä sopimaa viestinnän muotoa.

1.6. Toimittaja ja sen alihankkijat ovat ennen Sopimuksen allekirjoittamista lukeneet ja hyväksyneet alla esitettävässä osoitteessa olevat Ostajan Toimintasäännöt (Code of Conduct)

2. Määritelmät

2.1. Käsitteellä ”Sopimus” tarkoitetaan Osapuolten välistä sopimusta ja/tai Ostajan tilausta, joka on tehty Tuotteiden ja/tai Töiden ostamisesta. Sopimukseen katsotaan kuuluviksi myös nämä Hankintaehdot sekä kaikki mainittujen asiakirjojen liitteet, muutokset ja lisäykset.

2.2. Käsitteellä ”Suorite” tarkoitetaan Tuotteita ja Töitä yhteisesti.

2.3. Käsitteellä ”Loppukäyttäjä” tarkoitetaan Ostajan asiakkaita, joille Suoritteet on tarkoitettu.

2.4. Käsitteellä ”Immateriaalioikeudet” tarkoitetaan tekijänoikeuksia (mukaan luettuna oikeus siirtää tekijänoikeudet kokonaan tai osittain sekä muuttaa tekijänoikeudella suojattuja Töitä), patentteja, hyödyllisyysmalleja, rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä malleja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia ja tietotaitoa sekä muita immateriaalioikeuksia riippumatta siitä, voidaanko niitä rekisteröidä.

2.5. Käsitteellä ”Tilaus” tarkoitetaan yksittäistä Ostajan tekemää ostotilausta, joka koskee Suoritteiden toimittamista.

2.6. Käsitteellä ”Tuote” tarkoitetaan kaikkia varusteita, koneita, laitteita, välineitä, osia, materiaaleja, piirustuksia, asiakirjoja, raportteja jne., jotka Toimittajan on Sopimuksen mukaan toimitettava.

2.7. Käsitteellä ”Telakka” tarkoitetaan Ostajan telakkaa osoitteessa Telakkakatu 1, 20101 Turku.

2.8. Käsitteellä ”Alus” tarkoitetaan kulloinkin rakennettavana olevaa alusta, jota varten Ostaja tilaa Tuotteita ja Töitä.

2.9. Käsitteellä ”Työ” tarkoitetaan mitä tahansa työtä, joka Toimittajan on Sopimuksen mukaan suoritettava (näitä ovat esimerkiksi kokoaminen, tekninen suunnittelu, suunnittelu, asennus, käyttöönotto ja kunnossapito).

II TUOTTEIDEN TOIMITTAMISEN ERITYISEHDOT

3. Toimittajan erityiset velvollisuudet, piirustuk-set, asiakirjat, suunnitelmat

3.1. Toimittaja on yksinomaan vastuussa Tuotteen suunnittelusta, valmistuksesta ja laadusta, elleivät Osapuolet muuta kirjallisesti sovi ja erittele.

3.2. Epäselvissä tilanteissa Ostajan antama hyväksyntä piirustuksille, erittelyille ja muille vastaaville ei rajoita Toimittajan vastuuta. Ostajan Toimittajalle antamat ohjeet Toimittajan sopimusvelvollisuuksien täyttämiseen eivät vapauta Toimittajaa täydestä Tuotetta koskevasta vastuusta.

3.3. Toimittajan on Ostajan ohjeiden mukaisesti ja veloituksetta toimitettava siihen vaadittavat oppaat, ohjeet ja tekniset asiakirjat englanniksi tai suomeksi erillisesti sovitun perusteella, jotta Ostaja pystyy huolehtimaan kaikkien Tuotteen osien suunnittelusta, asennuksesta, käyttöönotosta, käytöstä ja kunnossapidosta.

3.4. Toimittaja takaa, että kaikki Tuotteet valmistetaan ja toimitetaan kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä noudattaen. Näitä ovat esimerkiksi ympäristöä ja tuoteturvallisuutta koskevat lait ja säädökset.

4. Valmistus- ja tuotantoaikataulu, tarkastus, hyväksyntä

4.1. Ostajalla, mahdollisella Loppukäyttäjällä sekä kaikilla toimivaltaisilla virastoilla ja viranomaisilla on oltava mahdollisuus suorittaa Tuotteelle testauksia ja tarkastuksia milloin ja missä tahansa, valmistus- ja asennuspaikka mukaan luettuna. Tällaiset tarkastukset ja testaukset eivät millään tavalla vähennä tai heikennä Toimittajan velvollisuuksia tai vaikuta niihin muuten. Myöskään Ostajan läsnäolo tarkastuksissa ja testauksissa tai niitä koskevien raporttien saaminen ei millään tavalla tarkoita, että Ostaja hyväksyisi tuotteen, tai rajoita Toimittajan vastuuta.

4.2. Hyväksymistestaus suoritetaan ennen toimitusta, jos Sopimuksessa näin määrätään. Ellei muuta ole sovittu, hyväksymistestaus suoritetaan valmistuspaikassa ja se on pätevä vain, jos Ostaja on paikalla. Sopimusvaatimusten täyttymättä jääminen hyväksymistestauksen aikana ei vapauta Toimittajaa velvollisuudestaan toimittaa Tuotetta Sopimuksen mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa Toimittaja vastaa uuden hyväksymistestauksen kuluista ja kaikista siihen liittyvistä kuluista.

4.3. Sitä, että Ostaja pidättäytyy käyttämästä tarkastus- tai testausoikeuttaan tai oikeuttaan olla läsnä hyväksymistestauksessa, ei voida tulkita Ostajan vahingoksi myöhemmissä puutteiden arvioinneissa. Sama pätee myös, jos tarkastuksia, testejä tai hyväksymistestaus suoritetaan ja niissä todetaan puutteita. Jos mahdollista, Toimittajan on suoritettava Tuotteen lopullinen käyttöönotto ja laadunvarmistus Ostajan edustajan läsnä ollessa.

5. Pakkaus

5.1. Ellei muuta ole sovittu:

 • 5.1.1. Tuote tai sen osat on pakattava siten, että ne kestävät valitun kuljetusmuodon rasitukset sekä säilytyksen ulkotiloissa. Jos Tuotteen osalta sovitaan muunlaisestasäilytyksestä, siitä on mainittava paketeissa sekä lähetysluetteloissa.
 • 5.1.2. Tuote tai sen osat on pakattava siten, että niiden purkamiseen ja käsittelyyn voi käyttää haarukkatrukkia.
 • 5.1.3. Tuote tai sen osat, jotka toimitetaan Alukseen, on pakattava palamista hidastavasti tai ehkäisevästi.
 • 5.1.4. Toimitusasiakirjoissa ja kolleissa on oltava vähintään Sopimuksen tai Tilauksen numero sekä positio- ja osanumerot.
 • 5.1.5. Kuhunkin tuotteen osaan on merkittävä positio- ja osanumero.
 • 5.1.6. Vain osat ja komponentit, jotka on merkitty oikein ja joiden mukana on toimitettu toimitusasiakirjat, katsotaan sopimuksen mukaisesti toimitetuiksi.

6. Vastuu puutteellisista Tuotteista ja takuu

6.1. Toimittajan on jäljempien kohtien 6.2–6.5 mukaisesti korjattava joko vaihtamalla tai korjaamalla kaikki Tuotteen puutteet tai vaatimuksenvastaisuudet, jotka ovat aiheutuneet virheistä suunnit-telussa, materiaaleissa, työn laadussa tai asennuksessa (jäljempänä ”Puute” tai ”Puutteet”). Siten Toimittaja on vastuussa kaikista toimituksensa Puutteista. Tämä pätee myös toimituksen käyttöönottoon käyttötarkoitukseensa. Kun Toimittaja on vastuussa Puutteesta, Toimittaja vastaa myös Tuotteelle ja muille laitteille Puutteen seurauksena suoraan tai välillisesti aiheutuneista vaurioista.

6.2. Toimittaja on velvollinen korjaamaan kaikki edellä mainitut Puutteet omalla kustannuksellaan ja omalla riskillään korjaamalla tai vaihtamalla Tuotteen ilman aiheetonta viivytystä neuvoteltuaan asiasta Ostajan kanssa ja Ostajan ohjeita noudattaen. Toimittajan vastuu Puutteiden korjaamisesta alkaa Tuotteen toimituksesta ja kattaa kaikki Puutteet, jotka ilmenevät kahden (2) vuoden kuluessa siitä, kun Ostaja tai mahdollisesti Loppukäyttäjä on ottanut sen lopullisesti käyttöön, tai kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun Tuote on toimitettu Ostajalle, sen mukaan, kumpi ajanjaksoista vanhenee myöhemmin. Edellä mainittu vastuu ei kuitenkaan missään tapauksessa pääty ennen kulloisenkin Aluksen takuuaikaa. Ostajan sisäiseen käyttöön (ei suoraan laivahankkeisiin) tarkoitettujen Tuotteiden osalta vastuu päättyy kahden (2) vuoden kuluttua siitä päivästä, jona Tuote toimitetaan Ostajalle ja Ostaja hyväksyy sen. Tämän kohdan 6.2 mukaisesti korjattujen tai vaihdettujen osien osalta toimittajalla on sama vastuu Puutteista kuin alkuperäisen tuotteen kohdalla eli kaksi (2) vuotta Tuotteen korjaamisesta tai vaihtamisesta. Tuotteen puutteettomien osien vastuuaikaa pidennetään jaksolla, jonka aikana niitä ei ole mainittujen Puutteiden vuoksi voitu käyttää aiottuun tarkoitukseensa.

6.3. Toimittajan on korvattava Ostajalle kaikki Puutteiden korjaukseen liittyvät kulut ja kustannukset. Toimittaja kantaa puutteellisen tai vaatimusten-vastaisen Tuotteen palautuksen ja korvaavan tuotteen kuljetuksen kustannukset ja riskit.

6.4. Jos Toimittaja ei täytä kohdan 6.2 mukaisia velvoitteitaan kohtuullisen ajan kuluessa, Ostaja voi antaa Toimittajalle kirjallisen ilmoituksen velvoitteiden täyttämisen viimeisestä määräajasta. Jos Toimittaja ei täytä velvoitteittaan kyseiseen päivämäärään mennessä, Ostaja on oikeutettu valintansa mukaan teettämään tarpeelliset korjaustoimet tai valmistuttamaan uudet osat Toimittajan kustannuksella ja riskillä sekä saamaan korvauksen kaikista Ostajalle aiheutuneista kustannuksista ja tappioista.

6.5. Toimittaja ei ole vastuussa Puutteista, joiden aiheuttajana on yksinomaan Ostaja tai Loppukäyttäjä tai niiden edustaja tai asiakas esimerkiksi virheellisen asennuksen, käytön tai kunnossapidon seurauksena.

6.6. Riippumatta tästä kohdasta 6, Töiden virheellisyys arvioidaan näiden Hankintaehtojen kohdan 11 mukaisesti.

III TÖIDEN SUORITTAMISEN ERITYISEHDOT

7. Työohjeet

7.1. Toimittaja takaa, että se on lukenut ja hyväksynyt Meyer Turku Oy:n työohjeet ennen Sopimuksen tekemistä ja hyväksyy, että niitä noudatetaan kaikissa Telakalla ja Ostajan alueella suoritettavissa Töissä.

7.2. Kun Sopimus on allekirjoitettu tai Tilaus tehty, Toimittaja sopii Sopimuksessa mainitun edustajan kanssa Töiden aloituspäivämäärästä, toteutussuunnitelmasta, materiaalien esihankinnasta jne.

8. Työ- ja sopimussuhteet

8.1. Ostaja ei solmi työsuhdetta Toimittajan työntekijöihin. Ostajalla on sopimussuhde vain Toimittajaan, jonka on täytettävä lainsäädännön ja Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa työntekijöitään kohtaan. Toimittaja on vastuussa omasta ja henkilöstönsä omaisuudesta sekä kyseisen omaisuuden vakuuttamisesta Sopimuksen ajaksi.

8.2. Toimittaja soveltaa työntekijöidensä osalta alansa yleisesti sovellettavaa työehtosopimusta ja varmistaa, että myös sen alihankkijat noudattavat työehtosopimusta. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, noudatetaan yleisesti sovellettavaa teknologia-alan työntekijöiden työehtosopimusta ja sen lisäksi Suomen kulloinkin voimassa olevaa työlainsäädäntöä. Toimittaja ei saa Sopimuksen täyttämisessä käyttää työntekijöinä sellaisia EU:n ulkopuolisista maista peräisin olevia henkilöitä, jotka Teknologiateollisuus katsoo vuokratyöntekijöiksi. Tämä ei koske tilanteita, joissa noudatetaan yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) säännöksiä. Luettelo työntekijöiden nimistä on toimitettava Ostajan nimittämälle edustajalle viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen Töiden aloittamista. Luettelossa on mainittava luottamusmiesten nimet sekä työsuojeluvaltuutetun nimi.

8.3. Toimittaja ei saa ilman Ostajan suostumusta siirtää Töitä tai muita velvollisuuksia alihankkijoille millään tavalla. Toimittaja on vastuussa alihankintana teettämistään Töistä samalla tavalla kuin itse suorittamistaan Töistä. Ostajalla on oikeus rajoittaa Toimittajan alihankkijoiden tai tietyn alihankkijan käyttöä tai estää se.

9. Työtunnit, ylityö, odotusajat, matkakorvaukset ja päivärahat sekä muut mahdolliset korvaukset

9.1. Ostajan työaikoja on noudatettava Telakalla Meyer Turku Oy:n työohjeiden mukaisesti. Jos Sopimuksen hinta määräytyy tehtyjen tuntien perusteella, Toimittajan on käytettävä samaa työajanseurantamenetelmää kuin Ostaja käyttää omien työntekijöidensä osalta. Aluksessa suoritettavissa takuuseen, korjaukseen ja asennukseen liittyvissä Töissä työtunnit on ajoitettava siten, että Aluksen rakentamiselle tai käytölle ei aiheudu häiriöitä.

9.2. Tuntikorvausta vastaan suoritettavat työt on toteutettava pääosin Ostajan tavanomaisten työaikojen puitteissa. Tavanomainen työviikko alkaa maanantaista ja päättyy lauantaihin. Kiireellisissä tilanteissa suoritettavista ylitöistä tai sunnuntaitöistä on sovittava etukäteen Ostajan kanssa ja niistä on ilmoitettava Telakan palokunnalle. Töitä ei saa suorittaa tavanomaisten työaikojen ulkopuolella ilman mainittua sopimista ja ilmoittamista. Toimittaja on myös vastuussa sen varmistamisesta, että sen alihankkijat eivät tee töitä Telakalla tavanomaisten työaikojen ulkopuolella ilman mainittua sopimista ja ilmoittamista.

9.3. Työtuntien mukaan laskutettavien töiden osalta Toimittajan on esitettävä Ostajan edustajan viikoittain allekirjoittamat työaikakortit. Tällaisista Töistä ei makseta korvausta ilman allekirjoitettuja työaikakortteja.

9.4. Töiden sovittu kokonaishinta sisältää ylityökustannukset ja mahdolliset matkakorvaukset, päivärahat ja majoituskorvaukset sekä muut mahdolliset korvaukset. Mahdollisia odotusaikoja ei korvata erikseen. Vain nimenomaisesti Ostajan kirjallisesta pyynnöstä toteutettavasta ylityöstä (urakkatöissä kulloisestakin prosenttiosuudesta) maksetaan Sopimuksen mukainen korvaus.

10. Lisä- ja muutostyöt

10.1. Toimittaja sitoutuu Ostajan pyynnöstä tekemään sovittuihin Töihin ilman lisäveloitusta sellaisia muutoksia, jotka eivät aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia tai viivästytä toimitusta.

10.2. Lisä- ja muutostöistä maksetaan korvaus vain, kun työmäärä muuttuu merkittävästi tai Toimittajan on purettava jo tehtyä työtä ja syynä tähän ovat Ostajan toimet. Lisä- tai muutostöiden sisällöstä on sovittava kirjallisesti Ostajan edustajan kanssa ennen niiden aloittamista. Ilman etukäteen tehtyä kirjallista sopimusta Toimittaja ei ole oikeutettu saamaan Ostajalta korvauksia suoritetuista lisä- tai muutostöistä. Lisä- ja muutostyöt laskutetaan yhdessä viimeisten kulloiseenkin Sopimukseen kuuluvien Töiden kanssa. Tämän jälkeen Ostajalla ei ole velvollisuutta maksaa korvausta kyseisistä töistä.

11. Vastuu Töiden virheellisyydestä

11.1. Toimitukseen kuuluvat työt on esiteltävä Osta-jalle, luokituslaitokselle ja Loppukäyttäjän tarkastajille hyväksymistä varten. Ennen Töiden toimittamista tarkastusta varten Toimittajan on suoritettava esitarkastus sen varmistamiseksi, että työn laatu ja valmiusaste riittävät selkeästi lopputarkastuksen läpäisemiseen. Tarkastus on järjestettävä ja toteutettava käytännössä Ostajan ohjeiden mukaisesti.

11.2. Toimittajan on korjattava omalla kustannukse-laan kaikki Töiden toteutuksessa havaitut virheet tai puutteet. Jos Toimittaja ei suorita korjaustöitä riittävän nopeasti, Ostajalla on oikeus oman ha-kintansa mukaan suorittaa korjaustyöt itse tai teettää korjaukset kolmannella osapuolella ja joko veloittaa kustannukset Toimittajalta tai vähentää kulut Sopimuksen hinnasta. Havaitun vi-heen korjaamiseksi Ostaja on oikeutettu suori-tamaan korjaustyöt itse tai teettämään ne ulkopuolisella taholla Toimittajan kustannuksella heti, kun virhe on havaittu, neuvottelematta siitä Toimittajan kanssa, jos kyseinen ratkaisu on tarpeen vaurioiden ehkäisemiseksi tai se on muuten kiistattomasti tarpeen Aluksen hankeaikataulun kannalta.

11.3. Toimittaja vastaa kaikista Ostajalle edellä mainituista virheistä tai puutteista aiheutuneista kuluista.

11.4. Vastuu puutteellisesta Tuotteesta määritetään näiden Hankintaehtojen kohdan 6 mukaisesti.

IV YLEISET SOPIMUSEHDOT

12. Luvat

12.1. Toimittaja hankkii kaikki luvat, valtuutukset, hyväksynnät ja suostumukset, jotka tarvitaan Sopimuksen toteuttamiseen. Toimittajan on varmistettava, että Suoritteiden sovittu käyttö ei riko mitään vientirajoituksia.

12.2. Ostajalla on sovellettavan lainsäädännön, sovellettavien Sopimusehtojen ja Ostajan sisäisten ohjeiden rajoissa oikeus kieltäytyä myöntämästä Toimittajan työntekijöille pääsyoikeutta Telakalle, muille Ostajan alueille ja/tai Alukseen.

13. Toimitus ja omistuksen siirtyminen

13.1. Toimittajan on toimitettava Suoritteet ajoissa ja tiukasti Sopimusta noudattaen. Osatoimitusta ei hyväksytä, ellei Ostaja siihen suostu tai sitä pyydä. Suoritteiden on oltava Sopimuksessa esitettyjen eritelmien, laatustandardien ja laadun-valvonnan vaatimusten sekä muiden vaatimusten mukaisia sekä määrältään Sopimuksen mukaisia ja puutteettomia.

13.2. Jos toimitusehdoista ei ole erikseen sovittu, toimitusehtona on ”DAP Meyer Turku Oy Finland (Incoterms 2020)”.

13.3. Suoritteiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle, kun Suoritteet on maksettu kokonaisuudessaan tai toimitettu sovittuja toimitusehtoja noudattaen sen mukaan, kumpi ehto täyttyy ensin. Toimitus tapahtuu ilman omistuksenpidätystä ja omistuk-sen Ostajalle siirtymiseen ei saa liittyä kolmansien osapuolten oikeuksia tai vaatimuksia.

13.4. Jos Ostaja vastaa Tuotteen asentamisesta, toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun Tuote ja sen asennusta koskevat kirjalliset ohjeet on toimitettu Ostajalle. Jos Toimittaja vastaa Tuotteen asentamisesta, toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun Ostaja on hyväksynyt asennuksen. 13.5. Jos riskin Ostajalle siirtymisen ajankohdasta on erimielisyyttä, Toimittajan on osoitettava, että Suoritteet on toimitettu ja että riski on siirretty Ostajalle.

13.6. Telakkaa tai Alusta ei käytetä säilytyspaikkana. Jos Tuotetta tai laitteita ja varusteita, jotka ovat olennaisen tärkeitä Töiden suorittamisen kannalta, on säilytettävä Telakalla tai Aluksessa, Tuote on peitettävä ja laitteet ja varusteet on varastoitava niitä koskevien Ostajan ohjeiden mukaisesti.

14. Toimitusaika, viivästykset

14.1. Suoritteiden ja osatoimitusten toimitusajat on määritetty Sopimuksessa. Jos Sopimuksessa ei ole määritetty toimitusaikaa, Toimittajan on toimitettava Suoritteet mahdollisimman pian. Jos Osapuolet ovat sopineet toimitukselle tietyn toimituspäivän sijaan ajanjakson, jonka kuluessa toimitus on suoritettava, tällainen ajanjakso alkaa, kun Sopimus tai Tilaus tehdään.

14.2. Ostaja on oikeutettu muuttamaan alkuperäistä toimitusaikaa kirjallisesti ilman hinnankorotusta seuraavin ehdoin:

 • 14.2.1. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kaksitoista (12) viikkoa ennen alkuperäistä toimituspäivää, jos toimitusta aikaistetaan.
 • 14.2.2. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä (4) viikkoa ennen alkuperäistä toimituspäivää, jos toimitusta lykätään.

14.3. Ostajan sisäiseen käyttöön (ei suoraan laivahankkeisiin) tarkoitettujen Suoritteiden osalta
Ostaja on oikeutettu muuttamaan alkuperäistä toimitusaikaa kirjallisesti ilman hinnankorotusta seuraavin ehdoin:

 • 14.3.1. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä (4) viikkoa ennen alkuperäistä toimituspäivää, jos toimitusta aikaistetaan.
 • 14.3.2. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kolme (3) viikkoa ennen alkuperäistä toimituspäivää, jos toimitusta lykätään.

14.4. Jos Toimittaja havaitsee, ettei se kykene toimittamaan Suoritteita sovittuna ajankohtana, tai jos viivästyminen vaikuttaa todennäköiseltä, Toimittajan on ilmoitettava asiasta Ostajalle kirjallisesti ilman aiheetonta viivästystä. Tässä ilmoituksessa on kerrottava viivästyksen syy sekä mahdollisuuksien mukaan odotettu toimitusaika. Jos Toimittaja jättää tällaisen ilmoituksen tekemättä, Toimittajan on korvattava Ostajalle kaikki lisäkulut ja -kustannukset, jotka Ostajalle aiheutuvat. Jos Ostaja olettaa Suoritteiden toimituksen viivästyvän, Ostaja on oikeutettu pyytämään Toimittajaa toimittamaan suunnitelman viivästyksen umpeen kuromiseksi ja toteuttamaan tämän suunnitelman yhteisymmärryksessä Ostajan kanssa.

14.5. Jos jonkin asian on sovittu edellyttävän Ostajan hyväksyntää, suostumusta tai muuta toimea ja Ostaja ei toimi edellytetyllä tavalla sovitun ajan kuluessa muusta kuin Toimittajan aiheuttamasta syystä, Toimittaja ei ole vastuussa mahdollisesta viivästyksestä niiltä osin, jotka ovat suoraa ja yksinomaista seurausta Ostajan toimimattomuudesta sovittuun ajankohtaan mennessä. Toimittajan on ilmoitettava asiasta välittömästi Ostajan edustajalle kirjallisessa muodossa. Muussa tapauksessa Ostaja ei välttämättä hyväksy tällaista laiminlyöntiä syyksi myöhästyneelle toimitukselle.

14.6. Kohdasta 14.5 riippumatta, jos Toimittaja ei saa tarvittavia teknisiä tietoja, piirustuksia, taulukkoja tai materiaaleja sovittuna aikana Ostajasta johtuvista syistä ja tämä vaikuttaa Toimittajan kykyyn toimittaa Suoritteet sovittuna toimitusaikana, Toimittajan on ilmoitettava asiasta Ostajalle kirjallisesti ilman aiheetonta viivästystä. Jos Toimittaja ei ilmoita Ostajalle tästä viivästyksestä mainitulla tavalla, kyseessä olevien tietojen tai materiaalien toimituksen viivästyminen ei vapauta Toimittajaa sopimussakosta tai muista Sopimuksessa tai näissä Hankintaehdoissa esitetyistä korvausvel-vollisuuksista.

14.7. Jos Suoritteiden tai niihin liittyvien asiakirjojen sovittua toimituspäivää ei noudateta eikä poikkeukseen kohdassa 17.1 esitetyistä syistä voida vedota, Ostaja on oikeutettu sopimussakkoon, jonka laskeminen aloitetaan sovitusta toimituspäivästä. Toimittajan on maksettava sopimussakko myös, jos virhe toimituksessa aiheuttaa viivästyksen tai tauon toimituksen hyväksymisessä tai käyttöönotossa. Sopimussakkoa kertyy maksettavaksi kaksi prosenttia (2 %) Suoritteiden Sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta jokaiselta alkavalta viikolta, jonka toimitus on myöhässä. Kohtaa 14.7 sovelletaan riippumatta siitä, onko viivästys aiheuttanut Ostajalle taloudellisia menetyksiä. Ostaja on oikeutettu suurempiin korvauksiin, jos Ostaja kykenee osoittamaan suurempia vahinkoja.

14.8. Jäljempänä esitetyn kohdan 17.1 mukaiset ylivoimaisesta esteestä johtuvat viivästykset toimituksessa eivät vapauta Toimittajaa velvollisuudesta ilmoittaa, viestiä ja toimia tämän kohdan 14 mukaisesti.

14.9. Toimittajan on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin pitääkseen viivästykset toimituksissa mahdollisimman lyhyinä. Ostajan pyynnöstä viivästyksen syiden ja vaikutusten tutkimisessa on käytettävä riippumatonta asiantuntijaa.

15. Hinnat, maksuehdot, verot

15.1. Suoritteiden hinnat eritellään Sopimuksessa. So-pimuksen hinta sisältää pakkaamisen ja pakkausmateriaalit. Kaikki maksut suoritetaan euroina. Hinnat eritellään ilman kaikkia veroja (kuten arvonlisäveroa), tullimaksuja ja maksuja, joita peritään sovellettavan lainsäädännön nojalla. Sovitun hinnan lisäksi Ostaja on velvollinen maksamaan Toimittajalle vain arvonlisäveron, jos se peritään.

15.2. Ostaja maksaa Suoritteet Toimittajan lähettämiä asianmukaisia ja päteviä laskuja vastaan. Toimittajan on varmistettava, että laskut sisältävät kaikki tiedot, jotka Ostaja voi kohtuullisesti vaatia tarkistaakseen laskujen oikeellisuuden, kuten kulloisetkin tuntilistat. Kiistattomien laskujen vakiomaksuaika on (60) päivää Toimittajan asianmukaisesti valmisteleman laskun päiväyksestä. 15.3. Töitä koskevien laskujen mukana on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • 15.3.1. Ostajan edustajan allekirjoittama tarkastusraportti tai valmiusasteraportti, josta ilmenee laskutettavien Töiden valmiusaste.
 • 15.3.2. Ostajan edustajan viikoittain allekirjoittamat työaikakortit tai työaikalomakkeet.
 • 15.3.3. Vahvistus siitä, että henkilö on täyttänyt vaaditut tunnit (viikoittainen lepo / viikoittaiset ylityöt).
 • 15.3.4. Lisä- ja muutostöiden tilauslomake.
 • 15.3.5. Ote Suomen ennakkoperintärekisteristä, joka ei saa olla yli kolme (3) kuukautta vanha, tai voimassa oleva lähdeverokortti.

15.4. Ostaja ei ole velvollinen maksamaan laskua, joka ei sisällä edellä mainittuja tietoja, ja sellainen palautetaan Toimittajalle.

15.5. Viimeiset maksusuoritukset erääntyvät sillä ehdolla, että kaikki Suoritteisiin kuuluvat toimitukset (piirustukset, oppaat, ohjekirjat, sertifikaatit, lopulliset piirustukset jne. mukaan luettuna) on suoritettu ja että toimituksissa on noudatettu Sopimuksen ehtoja.

15.6. Jos Toimittaja katsoo, että tietyt seikat oikeuttavat Toimittajan vaatimaan lisämaksuja, tällaiset vaatimukset on ilmoitettava Ostajalle kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti 10 (kymmenen) päivän kuluessa siitä, kun kyseiset seikat ovat tulleet Toimittajan tietoon.

15.7. Ostaja on oikeutettu vähentämään Toimittajan laskuista ne sopimussakot ja muut korvaukset, joihin se on oikeutettu Sopimuksen ja näiden Hankintaehtojen mukaan.

16. Vakuutus

16.1. Ellei Ostaja suostu muuhun, Toimittajan on omalla kustannuksellaan vakuutettava Suoritteet ja kaikki niihin kuuluvat materiaalit, koneet ja muut varusteet tai osat niiden täydestä arvosta kaikkia niitä riskejä vastaan, joita vastaan yleensä Euroopan laivanrakennusteollisuudessa otetaan vakuutus, siihen asti, että riski on siirretty Omistajalle. Kaikkien Telakalla, Aluksella tai muulla Omistajan osoittamalla työmaalla suoritettavien Töiden osalta Toimittajan vakuutuksessa on otettava huomioon Sopimuksen ehdot ja toimituslaajuus.

16.2. Kaikki Sopimuksessa ja näissä Hankintaehdoissa määritetyt vakuutuksia koskevat vaati-mukset on täytettävä ensiluokkaisten riippumattomien vakuutusyhtiöiden standardien mukai-sesti.

16.3. Toimittaja vastaa myös Toimittajan tai sen alihankkijoiden Ostajalle tai kolmannelle osapuolelle Telakalla tai Aluksessa aiheuttamista vahingoista. Jos toimitukseen kuuluu Töitä Telakalla tai Aluksella, Toimittajalla on oltava arvoltaan vähintään 200 %:ia (kahtasataa prosenttia) Sopimuksen arvosta vastaava, mutta joka tapauksessa vähintään 500.000 euron suuruinen vastuuvakuutus tällaisia vahinkoja vastaan. Toimittajan vahingonkorvausvastuu Ostajalle tai kolmansille osapuolille ei kuitenkaan rajoitu vastuuvakuutuksen arvoon.

16.4. Toimittajan on aina Ostajan pyynnöstä toimitettava vakuutustodistukset, joista käy ilmi vakuutuksia koskevien vaatimusten täyttyminen.

17. Ylivoimainen este

17.1. Ostajan tai Toimittajan sopimusvelvollisuuksien täyttämiseen vaikuttavat odottamattomat tapahtumat, jotka muodostavat ylivoimaisen esteen, kuten tulipalot, maanjäristykset, tulvat ja muut Osapuolten hallitsemattomissa olevat luonnonilmiöt katsotaan vastuusta vapauttamisen perusteeksi, jos vapautusta mainituista olosuhteista johtuen haluava Osapuoli ilmoittaa toiselle Osapuolelle tällaisesta tapahtumasta kirjallisesti kolmen (3) päivän kuluessa sen ilmenemisestä. Toimittajan on esitettävä kirjalliset todisteet siitä, että odottamaton Toimittajan hallitsemattomissa oleva ylivoimainen este on todella estänyt Toimittajaa saattamasta Suoritteita valmiiksi. Estettä ei kuitenkaan koskaan katsota ylivoimaiseksi, jos Toimittaja olisi kohtuudella voinut Sopimuksen allekirjoittamisen tai Tilauksen tekemisen hetkellä odottaa tai olettaa viivästyksen toteutuvan tai Toimittaja, sen työntekijä tai sen alihankkija olisi voinut estää viivästyksen toteutumisen tai kuroa sen umpeen asianmukaisella huolellisuudella. Jos Toimittaja oli jäljessä aikataulusta jo ennen ylivoimaisen esteen ilmene-mistä, se ei vaikuta Toimittajan velvollisuuksiin.

17.2. Kummankaan Osapuolen ei katsota rikkovan Sopimuksen mukaista velvoitetta, jos asianosai-nen Osapuoli voi osoittaa velvoitteen täyttymisen estyneen ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisen esteen ilmetessä Tuotteen toimituspäivää lykätään sillä määrällä päiviä, joka vastaa Suoritteiden toimituksen nettoviivästymistä. Toimittajan on ilmoitettava Ostajalle tällaisen esteen päättymisen päivämäärästä kolmen (3) päivän kuluessa. Jos Toimittaja ei toimita edellä mainittuja ilmoituksia, Toimittaja ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen asianomaisen tilanteen osalta.

17.3. Lakkojen ja työsulkujen osalta vain maanlaajuiset työtaistelutoimenpiteet voidaan katsoa ylivoi-maisiksi esteiksi. Lyhennettyjä työaikoja, työvoiman riittämättömyyttä, Toimittajan materiaalien riittämättömyyttä tai kuljetusmahdollisuuksien riittämättömyyttä ei katsota ylivoimaiseksi esteeksi. Toimittajan on tehtävä kaikkensa välttääkseen ylivoimaisesta esteestä aiheutuvan viivästyksen tai pitääkseen sen mahdollisimman lyhyenä.

18. Luottamuksellisuus

18.1. Kaikki asiakirjat, jotka Ostaja on antanut Toimittajan käyttöön tai toimittanut tälle missä tahansa muodossa ennen Sopimuksen tekoa tai sen jälkeen, ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä niitä saa jäljentää, paljastaa tai siirtää millään tavalla kolmannelle osapuolelle. Materiaaleja voidaan kuitenkin siirtää Toimittajan alihankkijoille, jos se on ehdottoman tarpeellista Toimittajan Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Alihankkijoiden on noudatettava näitä luottamuksellisuusvaatimuksia. Toimittaja on vastuussa mistä tahansa rikkomuksesta tätä luottamuksellisuusvelvoitetta vastaan.

18.2. Toimittaja ei voi käyttää yhteistyötään Ostajan kanssa referenssinä ilman Ostajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Ostaja voi perua tällaisen mahdollisen suostumuksen milloin tahansa.

19. Immateriaalioikeudet

19.1. Toimittaja takaa, että Suoritteet eivät toimitus-hetkellä riko mitään kolmansien osapuolten patentteja, lisenssejä tai muita immateriaalioikeuksia. Toimittajan on vapautettava Ostaja vastuusta missä tahansa vaatimuksessa, joka perustuu tällaisiin rikkomuksiin, viidentoista (15) vuoden ajan Suoritteiden Ostajalle tai Loppukäyttäjälle toimittamisen jälkeen. Toimittaja vastaa kaikista lisenssien hankkimiseen liittyvistä maksuista.

19.2. Tällaisia kolmansien osapuolten oikeuksia rikot-taessa toimittaja vastaa kohdassa 19.7 määritetyn määrän ja ajan ylittävästi kaikista kuluista, jotka liittyvät kolmannen osapuolen Ostajaan ja/tai Loppukäyttäjään kohdistuviin vaatimuksiin. Toimittajan on myös korvattava kaikki Ostajalle viivästyneestä toimituksesta tai rajoitetusta käytöstä aiheutuvat vahingot, jotka ovat tulosta tällaisista rikkomuksista patentteja, lisenssejä tai muita immateriaalioikeuksia vastaan.

19.3. Kaikki oikeudet erittelyihin, suunnitelmiin ja piirustuksiin, teknisiin kuvauksiin, testituloksiin, malleihin, esittelymalleihin ja muihin Suoritteita koskeviin tietoihin (jäljempänä ”Tiedot ja Asiakirjat”) ovat Ostajan omaisuutta riippumatta Tietojen ja Asiakirjojen muodosta.

19.4. Riippumatta muista Sopimuksen lausekkeista tai erillisestä salassapitosopimuksesta Osapuolten välillä Ostaja voi laivanrakennusteollisuuden tavanomaisten käytäntöjen mukaisesti toimittaa Tiedot ja Asiakirjat Loppukäyttäjälle, Meyer Neptun GmbH:lle (Luxemburg), Meyer Werft GmbH & Co. Kg:lle sekä näiden tytäryhtiöille ja niille kolmansille osapuolille, kuten Ostajan alihankkijoille, jotka ehdottomasti tarvitsevat Tiedot ja Asiakirjat Aluksen tai sen sisaralusten suunnitteluun, rakentamiseen tai kunnossapitoon liittyvistä syistä.

19.5. Niiltä osiin kuin kohdassa 19.2 mainittuja oikeuksia ei voi siirtää ja osoittaa Ostajalle Toimittaja myöntää Ostajalle rajoittamattoman, kokonaisuudessaan maksetun, maailmanlaajuisen, ikuisen, peruuttamattoman, siirrettävän ja muille tahoille jaettavissa olevan oikeuden käyttää, muuttaa, kehittää, levittää, käyttää johdettujen teosten pohjana ja muuten vapaasti käyttää Tietoja ja Asiakirjoja.

19.6. Toimittajan ja Ostajan Suoritteita suunniteltaessa, rakennettaessa, asennettaessa ja/tai käyttöön otettaessa yhdessä kehittämille teknisille tai rakenteellisille innovaatioille tai uusille ratkaisuille voidaan hakea patentteja, lisenssejä tai vastaavia vain sekä Ostajalle että Toimittajalle. Osapuolet sopivat tämän menettelyn tarkemmista yksityiskohdista erillisesti.

19.7. Toimittaja korvaa Ostajalle kaikki vahingot, jotka aiheutuvat edellä määriteltyjen velvoitteiden rikkomisesta. Tämän kohdan 19 voimassaolo jatkuu Sopimuksen päättymisen jälkeen.

20. Tietoturva

20.1. Toimittaja on vastuussa sille toimitettujen Tietojen ja Asiakirjojen suojaamisesta. Niitä ei saa käyttää, jäljentää tai antaa tiedoksi kolmansille osapuolille, eikä niistä saa ilmoittaa näille ilman Ostajan nimenomaista kirjallista lupaa. Ostajan Toimittajalle toimittamat Tiedot ja asiakirjat on palautettava ilman pyyntöä välittömästi Suoritteiden toimittamisen jälkeen.

20.2. Toimittaja sitoutuu noudattamaan Ostajan Sopimuksessa tai muuten kirjallisesti määrittämiä kirjallisia tietoturvaohjeita sekä Ostajan ja Toimittajan toimintaan sovellettavia säädöksellisiä tietoturvavaatimuksia.

20.3. Niiltä osin kuin Toimittaja vastaanottaa tai saa käyttöönsä henkilötietoja Ostajalta, Toimittaja sitoutuu käsittelemään kyseisiä tietoja tiukasti Ostajan ohjeita noudattaen ja ainoastaan Ostajan sallimiin tarkoituksiin. Toimittajan on henkilötie-tojen käsittelyssään noudatettava Suomen henkilötietolakia sekä muuta sovellettavaa tietosuo-jalainsäädäntöä. Toimittajan on ennen henkilötietojen käsittelemistä allekirjoitettava erillinen tietosuojasopimus Ostajan pyytämässä kohtuullisessa muodossa. Toimittajan on käytettävä asi-anmukaisia teknisiä ja organisatorisia menettelyjä, joita tarvitaan Toimittajan käsittelemien henkilötietojen suojaamiseen laitonta tai tahatonta menettämistä tai tuhoutumista vastaan. Toimittaja sitoutuu olemaan siirtämättä tällaisia tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja olemaan sallimatta pääsyä tällaisiin henkilötietoihin EU:n tai ETA:n ulkopuolelta ilman Ostajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

20.4. Toimittajan on suojattava Ostajaa Toimittajan kohdan 20 henkilötietojen käsittelemistä koskevien velvollisuuksien rikkomisesta seurauksena olevia kolmansien osapuolten vaatimuksia, oikeustoimia, korvausvaatimuksia, tappioita, kuluja ja kustannuksia vastaan. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeudenkäyntikulut ja hallinnolliset seuraamukset.

20.5. Ostajan alueen valokuvaus on kiellettyä. Jos valokuvaustarve on perusteltu, valokuvia saa ottaa vain Ostajan projektipäällikön etukäteen antamalla luvalla ja Ostajan edustajan läsnä ollessa.

20.6. Ostaja voi käyttää kulkuluvista kerättyjä kulkutie-toja kulunvalvontaan, töiden suorittamiseen vaadittavien pätevyyksien ja lupien tarkistamiseen ja tuotantohankkeiden henkilöresurssien ohjaamiseen Telakalla, Aluksessa ja muilla Ostajan alueilla.

21. Irtisanominen

21.1. Lakisääteisten irtisanomis- ja purkamisoikeuksien lisäksi Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi seuraavissa tapauksissa: (a) Sopimuksen mukaisen Suoritteen tai Suoritteen osan toimitus on viivästynyt tai uhkaa viivästyä yli kaksi (2) viikkoa; (b) Toimittaja laiminlyö muuten kuin lievästi Sopimuksen tai näiden Hankintaehtojen mukaisia velvollisuuksiaan eikä kykene korjaamaan rikkomustaan seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun Toimittaja on vastaanottanut kirjallisen huomautuksen Ostajalta; (c) Toimittaja ostetaan suoraan tai välillisesti kokonaisuudessaan tai osittain tai sen omistussuhteet muuttuvat muuten ja tämä voi Ostajan mielestä vaarantaa hyvän yhteistyön jatkumisen; (d) on selvää, että Toimittaja ei kykene täyttämään Sopimuksen ehtoja vakavien taloudellisten tai muiden vastaavien syiden vuoksi; (e) Toimittaja laiminlyö Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006), ulkomaalaislain (310/2004) tai työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) mukaisia velvollisuuksiaan; (f) Toimittaja, Toimittajan työntekijä, Toimittajan alihankkija tai mikä tahansa muu Toimittajan ohjeita seuraava kolmas osapuoli: (i) on laiminlyönyt työturvallisuusvelvollisuuksiaan tai muita Sopimuksessa, näissä hankintaehdoissa tai Ostajan toimesta muuten määritettyjä turvallisuutta koskevia ohjeita tai -säännöksiä, (ii) aiheuttaa tahallisesti vahinkoa Ostajalle tai kolmannelle osapuolelle, (iii) häiritsee muita rikolliseksi katsotulla tavalla tai (iv) aiheuttaa vaaran Telakalla tai muilla Ostajan alueilla ja (v) tämän voidaan katsoa aiheutuvan Toimittajan tai sen alihankkijan laiminlyönnistä valvoa työntekijöidensä tai muiden alaistensa toimia. Jos vähintään kaksi (2) Toimittajan tai sen alihankkijan työntekijää syyllistyy edellä mainittuihin tai vastaaviin toimiin, Toimittajan tai sen alihankkijan katsotaan aina laiminlyöneen työntekijöidensä toimien valvontaa mainitulla tavalla.

21.2. Jos Sopimus irtisanotaan edellä mainituista syistä, Toimittajan on korvattava Ostajalle kaikki sille irtisanomisen seurauksena aiheutuneet vahingot ja tappiot. Ostaja on oikeutettu pidättäytymään maksujen suorittamisesta Toimittajalle, kunnes kaikkien irtisanomisesta aiheutuneiden vahinkojen ja tappioiden lopullinen summa on selvitetty. Tilanteissa, joissa Ostajalla olisi oikeus irtisanoa Sopimus tai jokin sen osa, Ostaja voi irtisanomisen sijaan myös keskeyttää Sopimuksen mukaisten Suoritteiden maksamisen tai toimituksen.

21.3. Lisäksi Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus kokonaan tai osittain oman harkintansa mukaan milloin tahansa, jos (a) Ostajan ja Loppukäyttäjän välinen sopimus on irtisanottu, umpeutunut tai muuten mitätöitynyt, (b) Ostajan on täytynyt lykätä omaa toimitustaan Loppukäyttäjälle Ostajan ja Loppukäyttäjän välisen sopimuksen vuoksi, (c) Ostaja ei ole saanut ajoissa Loppu-käyttäjältä siihen sopimukseen perustuvaa maksua, jota varten Suoritteet tarvittiin, tai (d) Loppu-käyttäjä ei hyväksy Toimittajaa tai Suoritteita.

21.4. Jos Ostaja jonkin Sopimuksen tai näiden Hankintaehtojen lausekkeen nojalla käyttää oikeuttaan irtisanoa Sopimus, Ostajalla on oikeus joko toteuttaa Suoritteiden toimitus itse tai teettää toimitus kolmannella osapuolella, jos syyn irtisanomiselle voidaan katsoa olevan Toimittajan vastuulla, vähentää irtisanomisesta ja toimituksen loppuun saattamisesta aiheutuvat kustannukset Toimittajan alkuperäisestä sopimushinnasta tai veloittaa ne Toimittajalta. Lisäksi Ostaja on tässä tapauksessa oikeutettu saamaan Toimittajalta korvausta vahingosta, joka on seurausta Sopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta Toimittajaan liittyvistä syistä.

21.5. Ostajan on ilmoitettava Toimittajalle kirjallisesti näihin määräyksiin perustuvasta irtisanomisesta tai keskeytyksestä eritellen irtisanottavan tai keskeytettävän Sopimuksen sekä kyseisen irtisanomisen tai keskeytyksen voimaantulopäivän.

21.6. Jos Ostaja irtisanoo Sopimuksen tai jonkin sen osan, Toimittajan on välittömästi lopetettava toimet irtisanotun tai keskeytetyn Sopimuksen täyttämiseksi ja pyrittävä parhaansa mukaan pitämään tällaisesta irtisanomisesta (asiaan liittyvien alihankintasopimusten irtisanominen mukaan luettuna) tai keskeytyksestä aiheutuvat kulut mahdollisimman vähäisinä, jos kuluja aiheutuu.

21.7. Jos Sopimus irtisanotaan, Toimittajan on pikaisesti toimitettava kyseiseen Sopimukseen kuuluvat Suoritteet (niiden valmiusasteesta riippumatta) Ostajalle, jos tämä niin pyytää. Tällaisten Suoritteiden omistusoikeus siirtyy Toimittajalta Ostajalle Sopimuksen mukaisesti.

22. Muut ehdot

22.1. Toimittaja ei saa osoittaa tai siirtää Sopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Ostajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

22.2. Kaikki muutokset ja tarkistukset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti, ja niiden voimaantulo edellyttää allekirjoitusta molempien Osapuolten valtuutetuilta edustajilta.

22.3. Sopimus tai Tilaus yhdessä liitteidensä kanssa muodostavat koko yhteisymmärryksen Osapuolten välillä Sopimuksen sisällön osalta. Lisäksi ne syrjäyttävät ja korvaavat kaikki aiemmat ehdotukset, neuvottelut, markkinointimateriaalit ja sopimukset sekä muun kirjallisen tai suullisen Sopimuksen sisältöön liittyvän viestinvaihdon Osapuolten välillä.

22.4. Sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Kaikki Toimittajan ja Ostajan Sopimukseen perustuvat tai siihen liittyvät kiistat käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Tässä määritetyn riidanratkaisumenetelmän käyttäminen ei millään tavalla vapauta Toimittajaa velvoitteestaan jatkaa Tuotteen toimittamista Sopimuksen mukaisesti.