Meyer Turku Oy:n telakan turvallisuustiedote

1. Turvallisuustiedote

Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meyer Turku Oy:n telakan toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä sekä niihin varautumista.

Meyer Turku Oy:n telakan toiminta on luvanvaraista ja telakan toimintaa tarkastavat ja valvovat monet viranomaiset ja muut ulkopuoliset tahot:
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Avi)
- Varsinais-Suomen pelastuslaitos
- Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Säädösten edellyttämä toimintaperiaateasiakirja on toimitettu Valtioneuvoston antaman asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 mukaisesti toimintaa valvovalle Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Säädökset perustuvat Euroopan Unionin neuvoston Seveso III direktiiviin 2012/18, joka koskee suuronnettomuuksien vaarojen torjuntaa ja ennalta ehkäisemistä.

2. Telakan toiminnot

elakka valmistaa risteilylaivoja, matkustaja-autolauttoja ja erikoisaluksia. Tuotanto käsittää alusten runkotuotannon, kokoonpanon, varustelun ja käyttöönoton. Runkotuotantoon kuuluu keskeisenä osana laivojen teräsosien valmistus telakalla. Lisäksi tuotantoa on laivalohkojen ja laivan osien pintakäsittely ja maalaus. Telakan omien työntekijöiden lisäksi telakan toimintaa palvelee alihankintaverkosto ja alueella toimii lukuisia yrityksiä.

3. Onnettomuuksiin varautuminen

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja seurausten rajoittamiseksi telakalla on käytössä kiinteät sammutus- ja jäähdytysjärjestelmät sekä jatkuvatoimiset palo- ja kaasuilmaisimet. Henkilöstö harjoittelee onnettomuustilanteissa toimimista ja niihin varautumista. Harjoituksia toteutetaan säännöllisesti myös yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Laitteistojen ennakkohuolto ja kunnossapito on suunnitelmallista ja tehokasta. Laitteet tarkastetaan ja huolletaan määrävälein ennakkohuoltoon perustuvan suunnitelman mukaisesti.

Telakka-alue on aidattu ja liikkumista alueilla valvotaan sekä vartioinnilla että kameravalvonnalla. Ajoneuvo- ja henkilöliikenne tehdasalueille tapahtuu valvottujen kulkuporttien kautta.

Henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille järjestetään turvallisuuteen liittyvää koulutusta, kuten työturvallisuuskursseja, tulityökursseja ja ensiapukursseja. Urakoitsijoiden henkilöstöltä vaaditaan suoritettua työturvallisuuskorttia.3.1 Riskien arviointi Riskien arviointi Turvallisuuden varmistamiseksi vaarallisiin kemikaaleihin liittyvät onnettomuusvaarat on kartoitettu ja niiden aiheuttamat potentiaaliset riskit on arvioitu. Viranomaisten arviointikriteereiden perusteella telakan käyttämä suuri asetyleenikaasun määrä muodostaa onnettomuusriskin telakka-alueella. Riskinarvion perusteella mahdollisen asetyleeniräjähdyksen vaikutus rajautuu telakka-alueelle eikä siten aiheuta vaaraa telakan ulkopuolisille alueille.

3.2 Torjunta ja pelastustoiminta

Telakka-alueella on oma ympäri vuorokauden toimiva tehdaspalokunta. Onnettomuuden sattuessa telakalla ryhdytään sisäisen pelastussuunnitelman mukaiseen torjunta- ja pelastustoimintaan. Telakalla on hälytyskeskus, jonne tehdään onnettomuusilmoitus ja avunpyyntö. Telakkapalokunnan käyttämän viranomaisradioverkon (Virve) välityksellä palokunnalla on suora yhteys hätäkeskukseen ja pelastusviranomaiseen.

Telakalla on lisäksi oma yleishälytyssireeni, jolla varoitetaan telakka-alueella olevaa henkilöstöä terveys- tai hengenvaarasta ja se käynnistää evakuoinnin telakka-alueella.

4. Onnettomuusskenaariot

Telakalla tehdyn onnettomuusskenaarioiden kartoituksen perusteella suuronnettomuuden mahdollisuus Meyer Turku Oy:n telakalla on hyvin epätodennäköinen. Telakalla käsitellään ja varastoidaan kemikaaleja, jotka voivat olla ympäristölle tai terveydelle haitallisia. Suurimman osan telakka-alueella käytettävistä kemikaaleista muodostavat polttoaineet, hitsauskaasut ja pintakäsittelyaineet.

Telakka-alueella käytettävät vaaralliset kemikaalit

KemikaaliVaaraominaisuudet ja vaikutukset
AsetyleeniAsetyleeni on erittäin helposti syttyvä kaasu. Asetyleenijärjestelmän prosessiriskianalyysin perusteella telakka-alueella tapahtuvan asetyleenionnettomuuden seuraukset eivät ulotu telakka-alueen ulkopuolelle.
HappiHappi on hapettava kaasu. Hapen vuodosta ei aiheudu terveys- eikä ympäristöhaittoja telakka-alueen ulkopuolelle.
Nestekaasu (propaani)Nestekaasu on erittäin helposti syttyvä kaasu. Tehdyn leviämismallinnuksen mukaan telakka-alueella tapahtuvan nestekaasuonnettomuudesta ei aiheuta vaaraa telakka-alueen ulkopuolelle.
Nesteytetty maakaasu (metaani)Maakaasu on erittäin helposti syttyvä kaasu. Maakaasu voi aiheuttaa huimausta ja anesteettisia vaikutuksia. Erittäin suurina pitoisuuksina kaasu voi aiheuttaa tukehtumisen hapen syrjäytymisen seurauksena. Telakalla syntyvät maakaasun pitoisuudet eivät aiheuta vaaraa telakka-alueen ulkopuolelle.
Syttyvät nesteetTelakalla käytetään syttyviä ja terveydelle haitallisia pintakäsittelykemikaaleja ja polttoaineita. Tehdyn riskinarvion mukaan on erittäin epätodennäköistä, että syttyvistä nesteistä syntynyt tulipalo aiheuttaa vaaraa telakka-alueen ulkopuolelle. Tulipalossa muodostuvat savukaasut voivat kuitenkin epäsuotuisissa sääolosuhteissa levitä telakka-alueen ulkopuolelle ja sammutusjätevedet voivat kulkeutua mereen.

5. Tiedotus ja toiminta onnettomuustilanteissa

Meyer Turku Oy:n telakka tiedottaa onnettomuustilanteista eri kohderyhmille. Jos onnettomuustilanne vaatii pelastusviranomaisten osallistumista toimintaan, vastuu siirtyy pelastustoiminnan johtamisesta ja tiedottamisesta pelastusviranomaisille. Telakka tai pelastusviranomaiset voivat varoittaa väestöä terveys- tai hengenvaarasta antamalla yleisen vaaramerkin ja vaaratiedotteen. Myös vaaratilanteen päättymisestä ilmoitetaan vaaratiedotteella. Vaaratiedote välitetään radion ja television kautta suomeksi ja ruotsiksi.

Lain 390/2005 ja asetuksen 685/2015 mukainen turvallisuusvelvollinen toiminnanharjoittaja ja tiedotteen laatija:

Meyer Turku Oy

Telakkakatu 1

20240 Turku
Puhelinvaihde 010 6700